Trygghet Fortrolighet Samarbeid

Psykologspesialist Peder Erlend Anda

Om terapimetoder

Psykoterapi kan ses som en undergruppe av psykologisk behandling, og utføres ganske variert. Forskningen viser at det er relasjonen mellom pasient/klient og terapeut som ofte avgjør mye av utfallet. Det har også betydning at begge parter har tro på prosjektet, og at ytre rammer som kontinuitet og ryddighet ift avtaler overholdes. Terapeutens evne til empati og engasjement har naturligvis også mye å si.

De fleste som går i psykoterapi møter individuelt til en fast ukentlig avtale, eller i blant hver annen uke. Dette skjer enten i en tidsavgrenset periode eller over lengre tid (sk. "open-ended"). Avslutning avtales på forhånd eller underveis i forløpet.

Noen aktuelle terapimetoder

Affektorientert psykoterapi handler om en grundigere forståelse av følelsenes betydning i personens utvikling og personlighet. Særlig i korttidsterapi kan en affektorientert tilnærming være virksomt, bl.a ved at en på en relativt direkte måte foreslår, navngir og undersøker ulike følelser som f eks kan være bortgjemt eller konfliktfylte for personen, og som med fordel kan se dagens lys.

Kognitiv adferdsterapi brukes særlig ved en del avgrensede angstlidelser og lette til moderate depresjoner. Studier viser at dette er tilstander som ofte har god prognose ved de fleste anerkjente terapimetoder, og reduksjonen i symptomer kan mange ganger være bemerkelsesverdig. Prinsipper fra kognitiv adferdsterapi brukes ofte i mer eller mindre ren kursform da man ikke behøver å kjenne klientene spesielt godt for at de skal ha nytte av dem.

Relasjonell psykoterapi innebærer at man stopper mer opp i det som skjer mellom terapeut og klient enn det man tradisjonelt har gjort. Man forsøker da å se sammenhenger til andre forhold i klientens liv opp mot det som skjer i samspillet i terapien. Slik kan en f eks utforske egne reaksjonsmønstre og typiske følelser og forventninger i forhold til andre, slik de bl.a kan avtegne seg i terapisituasjonen.

Skjematerapi og metakognitiv terapi terapiformer det forskes stadig mer på. Man integrerer her prinsipper fra bl.a kognitiv adferdsterapi og personlighetspsykologi med andre terapiformer og kunnskapsområder fra psykologien. Målsetningen er gjerne å arbeide bedre med mer komplekse tilstander og/eller personlighetsmessig sårbarhet.

Mentaliseringsbasert psykoterapi tar også opp i seg elementer fra flere ulike psykoterapiformer. Målet er å utvikle tydligere bånd mellom ulike nivåer av tanke- og følelsesliv. Mer enn hva som påvirker en er fokuset på hvordan en påvirkes. Dette vil over tid bl.a kunne styrke egen refleksjon og gi tydeligere perspektiver, f eks når det gjelder egne og andres følelsesmessige reaksjoner, og egne valg.

Støtteterapi gis bl.a ved kriser, der klienten er spesielt sårbar eller ikke responderer godt på andre psykoterapiformer. En vektlegger tydeligere trygghet, mestringsstrategier, anerkjennelse, informasjon og stabilisering av livssituasjon enn ved andre psykoterapiformer. Samtaler hos fastlege og psykiatrisk sykepleier kan ha mer eller mindre innslag av støtteterapi i seg. Alle psykologer behersker også i regelen denne terapiformen.

Psykoedukasjon handler om at man orienterer eller underviser pasienter og i blant pårørende om en bestemt diagnose, typisk sykdomsforløp, mulige årsaker, varselsignaler, forebygging mv. Man kan også gi mer generell informasjon om bl.a hensiktsmessig livsstil for å motvirke psykiske plager. Psykoedukasjon gis ofte i gruppe, og veves innimellom inn i mer regulære terapier bl.a for å stabilisere symptomer.

Intensiv psykoterapi innebærer en dyperegående terapiprosess som gjerne foregår to eller flere ganger i uken, til faste tider og ofte over flere år. Formålet med behandlingen vil i mange tilfeller være å endre fastgrodde mønstre og gjenstridige problemer. Behandlingen gir vanligvis en annen ro til ettertanke, kontakt og fordypning enn kortere terapiforløp, og ubevisste prosesser gis et større rom. Forskningen viser at effekten i mange tilfeller er mer langvarig eller permanent enn ved mindre omfattende terapier.

Opphavsrett: Peder Erlend Anda